Søknad om skoleplass

Under følger viktig informasjon til vertsfamilien om søknadsprosessen for skoleplass:

  • AFS Norge søker om skoleplass for alle utvekslingselevene, vertsfamilien skal ikke søke om skoleplass.
  • Vi søker AFSeren inn på den skolen vertsfamilien har uttrykt ønske om i søknaden eller i hjemmebesøksrapporten. Alle AFSere har rett til skoleplass, men det kan skje at AFSeren får plass ved en annen skole, linje, eller trinn enn det opprinnelig ble søkt om. AFS Norge er avhengig av ledige plasser på hver skole, linje og klassetrinn, og kan derfor ikke garantere at AFSere får plass der vi opprinnelig søkte selv om de trenger å få året sitt godkjent. AFSerne skal være informert om dette tidlig i prosessen før de kommer til Norge.
  • Vanligvis søker vi AFSeren inn på VG1 eller VG2 på studiespesialisering. Vi søker AFSeren inn på VG2 selv om alderen deres passer til VG3. I VG3 går mye tid og energi med til russetida, samtidig som det ofte er fokus på forberedelse til eksamen. Dette kan gjør det vanskelig for AFSere å sosialisere og lære seg språket. AFS tillater heller ikke at AFSeren deltar på større russearrangementer, derfor ser vi det som hensiktsmessig å søke deltakerne inn på VG2.
  • I de fleste fylker søker AFS på skoleplass via inntakskontoret. De ulike fylkeskommunene jobber litt forskjellig. Noen sender svar på søknaden med det samme de får den, andre svarer først like før skolestart når de har oversikt over hele kabalen. Derfor kan det ta tid før vi får svar. Vi ber vertsfamilier om ikke å ta kontakt med skolen eller inntakskontoret direkte før eleven eventuelt har fått skoleplass. 
  • AFS sender e-post med bekreftelse og informasjon om første skoledag når skoleplass er i boks. I denne e-posten er det også informasjon om hvilken skole, trinn og linje AFSeren ble tatt inn på.

Skoleskyss

På linje med norske elever skal det offentlige i de fleste fylker betale skoleskyss for AFS- elever som har mer enn seks kilometer skolevei. For elever med mellom fire og seks kilometer skolevei vil AFS betale for skoleskyssen. Er det mindre enn fire kilometer til skolen må AFSeren betale for eventuell transport selv. Vær oppmerksom på at regionale forskjeller kan forekomme.

Skolebøker og leie av PC

AFSeren får utlevert skolebøker på skolen på samme måte som de andre elevene. AFSeren har fått beskjed om at han/hun selv må ta med PC fra hjemlandet. Hvis AFSeren ikke har med PC er han/hun selv ansvarlig for å betale kjøp av PC, evt. leie. De fleste skoler tilbyr leie av PC på skolen, så hvis AFSeren ikke har med PC kan det være lurt å sjekke opp mulighetene for leie før de kjøper.

Refusjon av utgifter

For refusjon av utgifter til skoleskyss, bruk refusjonsskjemaet under «Nyttige dokumenter». Kvitteringer må legges ved. AFS refunderer ikke penger til utenlandsk bankkonto.

Tillatelse til å dele informasjon

Alle AFSere som kommer til Norge og deres foresatte har signert et dokument som gir skolen tillatelse til å dele informasjon om hvordan utvekslingseleven klarer seg faglig og sosialt til både vertsfamilie og AFS.

Samtykkeskjema skole – underskrevet av deltaker og foreldre før programstart.